o nas
zesp�
oferta
projekty
realizacje
kontakt
szukaj

Modulus Agnieszka Sekta-Seredy�ska jest dwupokoleniow�, projektow� firm� rodzinn�. Pracownia powsta�a w 2006 roku w celu zwi�kszenia zakresu us�ug �wiadcznych przez istniej�ce od lat 80-tych XX w. "Biuro In�ynierskie Henryk Sekta". Projekty budowlane konstrukcji (stalowych i �elbetowych) poszerzono o sporz�dzanie dokumentacji architektonicznej w zakresie koncepcji i projekt�w architektoniczno-budowlanych, projekt�w wn�trz, projekt�w zjazd�w z dr�g publicznych, designu, wizualiacji 3d, doradztwa architektonicznego oraz lekcji rysunku odr�cznego. Zesp� projektowy opr�cz in�yniera konstruktora - statyka sk�ada si� tak�e z architekta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ogranicze�, artysty plastyka sporz�dzajacego wizualiacje 3D oraz projektanta wn�trz. Zajmujemy si� tak�e wykonywaniem graficznej identyfikacji wizualnej w pe�nym zakresie. Wsp�pracujemy ze sprawdzonymi biurami wykonuj�cymi budowlane projekty bran�owe oraz z rzeczoznawcami budowlanymi uzgadniaj�cymi wykonywan� przez nas dokumentacj� projektow�. Posiadamy du�e do�wiadczenie w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej z Wojew�dzkim Urz�dem Ochrony Zabytk�w.

mgr in�. arch. Agnieszka Sekta-Seredy�ska absolwentka Wydzia�u Architektury i Urbanistyki Politechniki �l�skiej (1997-2002) - kierunek Architektura i Urbanistyka oraz studi�w podyplomowych na kierunku Konserwacja Zabytk�w (Politechnika �l�ska, lata 2002-2003). Uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektury bez ograniczne� od roku 2009. Od 2006 roku prowadz�ca w�asn� dzia�alno�� gospodarcz� - pracowni� projekt�w Modulus, kierownik jej zespo�u. C�rka mgr in�. bud. Henryka Sekty, jej pierwszego i najwybitniejszego dot�d nauczyciela fachu i wsp�autora wielu jej projekt�w w zakresie konstrukcji. Nauczycielka rysunku odr�cznego, kt�rego lekcji udziela przysz�ym studentom architektury. Prywatnie: szcz�liwa �ona Micha�a oraz mama Maksa i Wandy, mi�o�niczka g�rskich wycieczek, wielogodzinnej gry na fortepianie oraz podr�y �ladami zabytk�w architektury.

mgr in�. bud. Henryk Sekta - absolwent Politechniki �l�skiej - Wydzia�u Budownictwa na kierunku Budownictwo Og�ne i Przemys�owe. Wcze�niej absolwent Technikum Dr�g i Most�w w Bytomiu. Za�o�yciel firmy "Biuro In�ynierskie Henryk Sekta" w roku 1987. Projektant wielu konstrukcji stalowych (dla instalacji odpylaj�cych) m.in. dla elektrowni Be�chacht�w, Tur�w, Siekierki, Niederhausen, Nantes... Podwykonawca projekt�w konstrukcji dla firm: Opam, Mostostal, Elwo, Rafako. Autor kilku patent�w (instalacje odpylania powietrza), konstruktor, statyk, wizjoner i praktyk. Od 2006 roku wsp�autor i koordynator wi�kszo�ci projekt�w c�rki - arch. Agnieszki Sekty-Seredy�skiej. Prywatnie: globtrotter i zagorza�y wyznawca leczniczych w�a�ciwo�ci miodu i czosnku.

mgr szt. Micha� Seredy�ski absolwent Wydzia�u Rze�by Akademi Sztuk Pi�knych w Warszawie (2000-2005 r.) oraz Pa�stwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fa�ata w Bielsku-Bia�ej (1995-2000 r.). G��wne zaj�cie - modelowanie (rze�ba w 3D), wizualizacja i grafika komputerowa. Wci�� zg��biaj�cy tajniki programu 3D Studio MAX (Max Script) oraz arkana tworzenia stron internetowych na bazie HTML + Java Script + CSS. Programowanie traktuj�cy jako... pasj�! Obs�uguj�cy ploter CAD i skaner, tak�e na potrzeby zewn�trznych pracowni projektowych. Autor wielu koncepcji plastycznych i architektonicznych, projekt�w wn�trz i logo, obraz�w, grafik, rze�b, a tak�e witra�y i ornament�w. Udzielaj�cy lekcji rysunku odr�cznego najbardziej wymagaj�cym. Poza sta�� wsp�prac� z pracowni� projektow� Modulus Agnieszka Sekta-Seredy�ska, prowadz�cy w�asn� firm� - "Plastykon Micha� Seredy�ski". Prywatnie: szcz�liwy m�� Agnieszki, tata Maksa i Wandy. Z zami�owania: genialny kucharz, cukiernik i sezonowy przetw�rca owoc�w.

WYKONUJEMY:
1. Projekty budowlane:
- budynk�w mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,
- budynk�w biurowych, us�ugowych i handlowych,
- budynk�w u�yteczno�ci publicznej,
- obiekt�w sakralnych,
- obiekt�w przemys�owych i rolniczych, np. hal produkcyjnych i magazynowych,
- przestrzeni urbanistycznych,
- rozbud�w, przebud�w, nadbud�w oraz zmian sposobu u�ytkowania budynk�w (w tym zabytkowych) i lokali.
2. Projekty wn�trz ka�dego typu (mieszkalne, restauracyjne, sakralne, biurowe, itd).
3. Koncepcje architektoniczne, urbanistyczne, przestrzenne, plastyczne.
4. Projekty lokali handlowych, us�ugowych i gastronomicznych w centrach/galeriach handlowych.
5. Wizualizcje 3d robocze/koncepcyjne (Sketch-Up) i realistyczne (3D Studio Max) projektowanych budynk�w, obiekt�w, lokali, itp.

PROWADZIMY:
1. Doradztwo architektoniczne / wn�trzarskie / dekoratorskie z dojazdem do Klienta.
2. Nadz�r autorski w trakcie procesu wykonawczego prowadzonego wg naszych projekt�w (budowlanych i wn�trz).
3. Lekcje rysunku odr�cznego dla przysz�ych student�w architektury, architektury krajobrazu i innych artystycznych kierunk�w studi�w.

�WIADCZYMY:
1. Us�ugi poligraficzne:
- kopiowanie format�w A4 - A0 (kolor / cz.-b.),
- drukownaie format�w A4 - A0 (kolor),
-skanowanie A4-A0.
2. Us�ugi graficzne/reklamowe (z przygotowaniem do druku):
- sporz�dzanie identyfikacji wizualnej podmiot�w gospodarczych, - projekty logo, - projekty wizyt�wek, folder�w, katalog�w, wszelkich graficznych materia��w marketingowych.

TWORZYMY (www.plastykon.pl):
- Rze�b� pe�n� i p�askorze�b�,
- Rysunek,
- Malarstwo,
- Projekty ornamet�w i witra�y.

projekty wn�trz

projekty elewacji

projekty kubaturowe

Modulus Agnieszka Sekta-Seredy�ska
ul. G��wna 25
43-230 Gocza�kowice-Zdr�j
tel. 604 055 561

Czynne od godz. 8
(po godz. 18 tylko po
telefonicznym uzgodnieniu)

ZAPRASZAMY!